คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2544

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1/2560
 • หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 4/2559
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 55-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 55-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด
มิ.ย. 55-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 54-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 54-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2552-2554 : กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ย. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
ต.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ก.ย. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
ก.ย. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีทีเอ สุเอซ จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด
ก.พ. 58-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป
ต.ค. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
ก.ย. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์
ส.ค. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
เม.ย. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ มอริเชียส จำกัด
มี.ค. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
ก.พ. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
ก.พ. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี เอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
ม.ค. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด
ม.ค. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
ม.ค. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ย. 56-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
พ.ย. 56-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
มิ.ย. 56-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -1 จำกัด
ก.พ. 56-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร วัน วัน ฟัน จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -2 จำกัด
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอฟฟี่ แกลลอรี่ จำกัด
ก.ค. 2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2554-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เด้น จำกัด
2554-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมาน์เท่น ครีก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
2553-ก.ค. 2557 : กรรมการบริหาร บริษัท สินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
2551-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2548-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ครัวเลควูด จำกัด
2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอ็คมี่ แค็มพ จำกัด
2541-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลควูด คันทรีคลับ จำกัด
2541-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ควอลลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรชายของนางสุวิมล มหากิจศิริ

2. นายซิกมันต์ สตรอม กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master in Computer Science Finance/Administration, EDB Hoeyskolen, ประเทศนอร์เวย์

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค 59-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อะโกรและโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 58-ส.ค 59 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชิปปิ้งและโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2558-ก.ค. 59 : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา เอเยนต์ซีส์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2556-ปัจจุบัน :
2555-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน : กรรมการ Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers
2546-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2543-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

3. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขา Commerce (Honors), University of Delhi ประเทศอินเดีย
 • Fellow Chartered Accountant (FCA)

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 49/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisition (M&A) รุ่นที่ 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 58-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค 48-ต.ค. 54 : CFO and Acting Managing Director บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ
ก.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
พ.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ (มาเลซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี
ก.พ. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
ม.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
ม.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด
ม.ค. 60-ปัจจุบัน : บริษัท เอ็มทีอาร์ -1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
ม.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
ม.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีสเคป เซอร์เวย์ พีทีอี แอลทีดี
ม.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
พ.ย. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
พ.ย. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ต.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
ต.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ต.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการที่มิใช่เป็นกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟท์ จำกัด
ก.พ. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
ก.พ. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
ม.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
ม.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
ม.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธ.ค. 58-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
มิ.ย. 58-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
มิ.ย. 58-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

4. นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master in Public Policies มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Bachelor of Science in Business Administration มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 178/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรนักบริหารการคลังรุ่นที่ 3 จากกระทรวงการคลังและสถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนจากสถาบันพระปกเกล้า
 • อบรม The Asia Pacific Bankers Congress
 • อบรม Central Bank Policies and Operations in the Money and Foreign Exchange Markets

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2557-2558 : รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
2556-2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2558-ก.ค. 60 : เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
2556-2558 : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2556-2558 : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จำกัด
2556-2558 : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2556-2558 : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
2556-2558 : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2552-2556 : รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี