คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ดุษฎีบัณฑิต (Operations Management and Finance) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Industrial and Systems Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Industrial and Manufacturing Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2544-ปัจจุบัน : Associate Professor, Part Time Faculty Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University and Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
2544-2558 : Executive Director, Head of General Management & Strategy Department Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
2545-2546 : Director of Management Project-Collaboration with Michael E. Porter : Creating the Foundations for Higher Productivity of Thailand Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)
2532-2543 : Executives, Booz Allen & Hamilton, AT Kearney, Leading consulting firms located in Washington DC, USA
2532-2540 : Adjunct Professor, George Washington University, Washington DC, USA
2528-2532 : Adjunct Professor University of Texas, Austin, USA
2525-2532 : Executives, Baxter-multinational consumer manufacturer, American Airlines-transportation firm, located in Illinois and Texas

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

2. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขา Commerce (Honors), University of Delhi ประเทศอินเดีย
 • Fellow Chartered Accountant (FCA)

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 49/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisition (M&A) รุ่นที่ 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2548-2554 : CFO and Acting Managing Director บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2559-ปัจจุบัน : กรรมการที่มิใช่เป็นกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
2554-2558 : Board’s Member, Executive Director & CFO Jindal Stainless Limited

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 60-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ
2560-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ
2560-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2560-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2560-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
2560-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด
2560-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
2560-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2560-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท ซีสเคป เซอร์เวย์ พีทีอี แอลทีดี
2560-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2559-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
2559-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2559-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2559-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟท์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2559-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์
2558-ปัจจุบัน :กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2558-2559 :กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์
2546-2548 :Finance Director Asia, Dole Asia ประเทศฟิลิปปินส์
2545-2546 :Asia Regional Treasurer, Dole Food Company ฮ่องกง
2541-2546 :Finance Director and Controller, Dole Thailand Limited ประเทศไทย
2539-2541 :Finance Director, Seagate Technology ประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

3. นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master in Public Policies มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Bachelor of Science in Business Administration มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 178/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรนักบริหารการคลังรุ่นที่ 3 จากกระทรวงการคลังและสถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนจากสถาบันพระปกเกล้า
 • อบรม The Asia Pacific Bankers Congress
 • อบรม Central Bank Policies and Operations in the Money and Foreign Exchange Markets

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558 : รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
2556-2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2558-ก.ค. 60 : เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
2556-2558 : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2556-2558 : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จำกัด
2556-2558 : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2556-2558 : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
2556-2558 : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2552-2556 : รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

4. นายซิกมันต์ สตรอม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master in Computer Science Finance/Administration, EDB Hoeyskolen, ประเทศนอร์เวย์

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อะโกรและโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชิปปิ้งและโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2558 - 2559 : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา เอเยนต์ซีส์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย พีทีอี แอลทีดี (สิงคโปร์)
2555-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน : กรรมการ Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers
2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2543 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ The NORDIC Chamber of Commerce กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

5. พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


คุณวุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
 • หลักสูตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
 • หลักสูตรตำรวจสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2548-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากรรมการ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2547-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
2550-2551 : ประธานกรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด
2550-2551 : ประธานกรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด
2550-2551 : ประธานกรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด
2549-2550 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2549-2550 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2543-2549 : กรรมการวินัยทางงบประมาณ และการคลัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2545-2546 : ผู้บัญชาการสำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2543-2545 : ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ฝ่ายสืบสวน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี