คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน ประธานกรรมการตรวจสอบ


คุณวุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
 • หลักสูตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
 • หลักสูตรตำรวจสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2548-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากรรมการ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2547-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
2550-2551 : ประธานกรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด
2550-2551 : ประธานกรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด
2550-2551 : ประธานกรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด
2549-2550 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2549-2550 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2543-2549 : กรรมการวินัยทางงบประมาณ และการคลัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2545-2546 : ผู้บัญชาการสำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2543-2545 : ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ฝ่ายสืบสวน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

2. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ดุษฎีบัณฑิต (Operations Management and Finance) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Industrial and Systems Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Industrial and Manufacturing Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2544-ปัจจุบัน : Associate Professor, Part Time Faculty Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University and Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
2544-2558 : Executive Director, Head of General Management & Strategy Department Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
2545-2546 : Director of Management Project-Collaboration with Michael E. Porter : Creating the Foundations for Higher Productivity of Thailand Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)
2532-2543 : Executives, Booz Allen & Hamilton, AT Kearney, Leading consulting firms located in Washington DC, USA
2532-2540 : Adjunct Professor, George Washington University, Washington DC, USA
2528-2532 : Adjunct Professor University of Texas, Austin, USA
2525-2532 : Executives, Baxter-multinational consumer manufacturer, American Airlines-transportation firm, located in Illinois and Texas

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

3. นายรพี ม่วงนนท์ กรรมการตรวจสอบ


คุณวุฒิการศึกษา

 • MBA, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • Certified Management Consultant (CMC), Institute of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)
 • Capital Market Academy Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่1)
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย/li>
 • Economic and Fiscal Management สถาบันพระปกเกล้า
 • Financial Executive Development Program - FINEX 15 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • ICO’s International Executive Training Program in Development Banking Madrid # 1

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2553-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2552 : กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2548-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2548-2552 : ประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2551 : ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จำกัด
2548-2551 : กรรมการรักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จำกัด
2548-2551 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด
กรรมการบริหาร The Institution of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)
2548 : รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (รับผิดชอบด้าน OTOP และการร่วมลงทุน)
2547 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
2545-2546 : ผู้อำนวยการฝ่ายร่วมลงทุน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME BANK)
2543-ปัจจุบัน : อาจารย์บรรยายพิเศษ
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยบูรพา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี