ภาพรวมธุรกิจบริษัท

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “PMTA” ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) ปัจจุบัน PMTA ได้เข้าไปลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร และธุรกิจให้เช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า ได้แก่ บริษัท บาคองโค จำกัด หรือ “Baconco” และบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย
(สิงค์โปร์) พีทีอี แอลทีดี หรือ “PMTA SG”

PMTA มุ่งสร้างกลุ่มธุรกิจหลักให้เติบโตอย่ามั่นคงและมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มกำลังการผลิต
การขยายตลาดสู่ต่างประเทศ การบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล ในขณะเดียวกัน PMTA ยังคงสนใจลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรและธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ทั้งในประเทศเวียดนามและประเทศอื่นๆ

ธุรกิจหลัก

1. ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร (Agrochemicals)

PMTA ได้เข้าไปลงทุนใน บริษัท บาคองโค จำกัด หรือ “Baconco” ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Phu My I ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ Ba Ria - Vung Tau ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ห่างจาก Ho Chi Minh City ประมาณ 70 กิโลเมตร Baconco ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรในประเทศเวียดนามและประเทศอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK (NPK Compound Fertilizers) ปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว (Single Fertilizers) ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ และปุ๋ยทางใบ (Foliar) นอกจากนี้
ยังจำหน่ายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดแมลงในประเทศเวียดนามอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีทั้งหมดของ Baconco จัดจำหน่าย ภายใต้ แบรนด์ “STORK” ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อันเนื่องมากจากการที่ Baconco วางกลยุทธ์ที่จะเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล ปัจจุบัน Baconco มีส่วนแบ่งการตลาดปุ๋ยเคมีในประเทศเวียดนามประมาณร้อยละ 25 มีลูกค้าหลักที่ทำธุรกิจขายส่งมากกว่า 130 รายทั่วประเทศ และยังมีเครือข่ายผู้จำหน่ายปุ๋ยในต่างประเทศอีกกว่า 10 ราย รวมทั้งส่งออกไปขายยังประเทศต่างๆ อีกกว่า 32 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว


เครื่องหมายการค้า STORK ของบาคองโคได้รับการจดทะเบียนในเวียดนามตั้งแต่ปี 2548

เนื่องจากภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งระบบของประเทศเวียดนาม ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ อาทิเช่น จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณความต้องการอาหารสูงขึ้น ตลอดจนทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการค้าในระดับภูมิภาค ดังนั้น ในปี 2557 บาคองโคได้ลงทุนตั้งสายการผลิตใหม่เพื่อผลิตปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด โดยมีกำลังการผลิต 100,000 เมตริกตัน ทำให้กำลังการผลิตรวมของบาคองโคเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 เมตริกตันต่อปี และกลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดเพียงรายเดียวในประเทศเวียดนาม

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตร คาดการณ์ว่า ประเทศเวียดนามจะมีปริมาณความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี ถึงประมาณ 10 ล้านตันต่อปี และเชื่อว่าอุปสงค์ยังจะคงที่ในระดับนี้ และเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยในช่วงสองถึงสามปีข้างหน้า ซึ่งหมายความว่า ธุรกิจปุ๋ยเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรของ Baconco จะมีโอกาสเติบโตในอนาคต ผนวกกับการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างสม่ำเสมอ จะส่งผลทำให้ Baconco มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีส่วนแบ่งกำไรมายัง PMTA ในระดับที่สูงทุกปี

2. ธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า (Warehouse)

เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรม Phu My เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการส่งออกที่สำคัญทางตอนใต้ของเวียดนาม จึงได้รับผลประโยชน์จากความต้องการคลังสินค้าและพื้นที่จัดเก็บสินค้าก่อนทำการขนส่งทางเรือ ดังนั้น Baconco จึงใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ว่างในโรงงาน โดยจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อเก็บสินค้า อย่างไรก็ดี ธุรกิจให้เช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าไม่ใช่ธุรกิจหลัก แต่เป็นธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรในด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการขยายตัวของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ปัจจุบัน Baconco มีคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลจำนวน 3 แห่ง และมีพื้นที่ให้เช่ารวมกันทั้งสิ้น 31,800 ตารางเมตร ทั้งนี้ ยังไม่ได้นับรวมการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการ BCC V-B บนที่ดินขนาด 50,000 ตารางเมตร โดยมีการก่อสร้างอย่างแข็งแกร่งเพื่อการใช้งานในระยะยาวและสามารถรองรับสินค้าได้น้ำหนักถึง 10 เมตริกตันต่อตารางเมตร คลังเก็บสินค้าของ Baconco มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถจัดแบ่งเป็นสัดส่วนที่มีขนาดต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ ยังมีบริการเสริมต่างๆ เช่น พื้นที่ให้เช่าเป็นสำนักงานของผู้ดูแลลูกค้า อาคารที่จอดรถบรรทุก บริการด้านการรักษาความปลอดภัย และบริการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ (ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบระบายอากาศ) ฯลฯ ลูกค้าหลักที่ใช้บริการเช่าคลังสินค้าของ Baconco ประกอบด้วย ผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์ปุ๋ย ผู้ผลิตขวด ผู้นำเข้าวัตถุดิบ และผู้ผลิตท่อเหล็ก

  • คลังสินค้า Baconco 1 ("BCC I") และ Baconco 3 ("BCC III") สำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ชิ้นส่วน และการจัดเก็บสิ่งของที่จำเป็นในธุรกิจปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรของ Baconco เป็นหลัก
  • คลังสินค้า Baconco 5 ("BCC V") ได้รับออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการให้เช่าเป็นคลังสินค้าโดยเฉพาะ โดยร้อยละ 75 ทำสัญญาในระยะยาว (2 ปีขึ้นไป) และร้อยละ 20 จะเป็นการให้เช่าในระยะสั้น

ความต้องการทางด้านโลจิสติกส์และบริการให้เช่าคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพในเขตนิคมอุตสาหกรรม Phu My ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้าของ Baconco อยู่ในระดับสูงมาก และจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการก่อสร้างโรงงานและท่าเรือใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในบริเวณ
ดังกล่าว

สืบเนื่องจาก Baconco มีข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับตลาดค้าปลีกตามข้อบังคับว่าด้วยการลงทุนของบริษัทต่างชาติ บริษัทฯ
จึงได้ลงนามในสัญญาให้เช่าพื้นที่กับ บริษัท โทรีเซนวินาม่า เอเยนซีส์ จำกัด ("TVA") ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์และสามารถให้บริการเช่าพื้นที่คลังสินค้าได้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเวียดนามภายใต้เงื่อนไขการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ

3. ธุรกิจให้บริการจัดหาวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร

PMTA ได้เข้าลงทุนใน PMTA SG ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยถือหุ้นร้อยละ 100

PMTA SG จะดำเนินการสนับสนุนในส่วนของธุรกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรของ Baconco
เป็นหลัก อาทิ สารประกอบหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต(P2O5) และโพแทส(K2O) เป็นต้น