ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) และบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศเวียดนามและในต่างประเทศธุรกิจให้เช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าในประเทศเวียดนามและธุรกิจอื่นที่พิจารณาว่าเหมาะสมเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างกลุ่มธุรกิจหลักที่เข้มแข็งในภาพรวม ในปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”) โดยบาคองโคประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรและธุรกิจให้เช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังลงทุนโดยการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (“PMTS”)โดย PMTS ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการสนับสนุนธุรกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรของบาคองโคเป็นหลัก