คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2544

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1/2560
 • หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 4/2559
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 55-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 55-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด
มิ.ย. 55-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 54-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 54-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2552-2554 : กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ย. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
ต.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ก.ย. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
ก.ย. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีทีเอ สุเอซ จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด
ก.พ. 58-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป
ต.ค. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
ก.ย. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์
ส.ค. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
เม.ย. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ มอริเชียส จำกัด
มี.ค. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
ก.พ. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
ก.พ. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี เอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
ม.ค. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด
ม.ค. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
ม.ค. 57-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ย. 56-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
พ.ย. 56-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
มิ.ย. 56-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -1 จำกัด
ก.พ. 56-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร วัน วัน ฟัน จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -2 จำกัด
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอฟฟี่ แกลลอรี่ จำกัด
ก.ค. 2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2554-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เด้น จำกัด
2554-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมาน์เท่น ครีก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
2553-ก.ค. 2557 : กรรมการบริหาร บริษัท สินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
2551-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2548-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ครัวเลควูด จำกัด
2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอ็คมี่ แค็มพ จำกัด
2541-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลควูด คันทรีคลับ จำกัด
2541-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ควอลลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรชายของนางสุวิมล มหากิจศิริ

2. นางสุวิมล มหากิจศิริ กรรมการ


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ กรอสมอนต์ จูเนียร์ คอลเลจ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2526-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2545-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
2545-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เลควูด คันทรี่ คลับ จำกัด
2545-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ครัวเลควูด จำกัด
2535-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2532-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

มารดาของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

3. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขา Commerce (Honors), University of Delhi ประเทศอินเดีย
 • Fellow Chartered Accountant (FCA)

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 49/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisition (M&A) รุ่นที่ 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 58-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค 48-ต.ค. 54 : CFO and Acting Managing Director บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ
ก.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
พ.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ (มาเลซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี
ก.พ. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
ม.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
ม.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด
ม.ค. 60-ปัจจุบัน : บริษัท เอ็มทีอาร์ -1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
ม.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
ม.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีสเคป เซอร์เวย์ พีทีอี แอลทีดี
ม.ค. 60-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
พ.ย. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
พ.ย. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ต.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
ต.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ต.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการที่มิใช่เป็นกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟท์ จำกัด
ก.พ. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
ก.พ. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
ม.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
ม.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
ม.ค. 59-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธ.ค. 58-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
มิ.ย. 58-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
มิ.ย. 58-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

4. พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


คุณวุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
 • หลักสูตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
 • หลักสูตรตำรวจสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชียโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2548-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากรรมการ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2547-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
2550-2551 : ประธานกรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด
2550-2551 : ประธานกรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด
2550-2551 : ประธานกรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด
2549-2550 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2549-2550 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2543-2549 : กรรมการวินัยทางงบประมาณ และการคลัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2545-2546 : ผู้บัญชาการสำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2543-2545 : ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ฝ่ายสืบสวน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

5. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ดุษฎีบัณฑิต (Operations Management and Finance) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Industrial and Systems Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Industrial and Manufacturing Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557-ปัจจุบัน : กรรมการอสิ ระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน : กรรมการอสิ ระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2544-ปัจจุบัน : Associate Professor, Part Time Faculty, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University and Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
2544-2558 : Executive Director, Head of General Management & Strategy Department Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
2545-2546 : Director of Management Project-Collaboration with Michael E. Porter : Creating the Foundations for Higher Productivity of Thailand Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)
2532-2543 : Executives, Booz Allen & Hamilton, AT Kearney, Leading consulting firms located in Washington DC, USA
2532-2540 : Adjunct Professor, George Washington University, Washington DC, USA
2528-2532 : Adjunct Professor, University of Texas, Austin, USA
2525-2532 : Executives, Baxter-multinational consumer manufacturer, American Airlines-transportation firm, located in Illinois and Texas

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

6. นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master in Public Policies มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Bachelor of Science in Business Administration มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 178/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรนักบริหารการคลังรุ่นที่ 3 จากกระทรวงการคลังและสถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนจากสถาบันพระปกเกล้า
 • อบรม The Asia Pacific Bankers Congress
 • อบรม Central Bank Policies and Operations in the Money and Foreign Exchange Markets

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2557-2558 : รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
2556-2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2558-ก.ค. 60 : เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
2556-2558 : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2556-2558 : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จำกัด
2556-2558 : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2556-2558 : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
2556-2558 : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2552-2556 : รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

7. นายรพี ม่วงนนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


คุณวุฒิการศึกษา

 • MBA, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • Certified Management Consultant (CMC), Institute of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)
 • Capital Market Academy Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่1)
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย/li>
 • Economic and Fiscal Management สถาบันพระปกเกล้า
 • Economic and Fiscal Management สถาบันพระปกเกล้า
 • ICO’s International Executive Training Program in Development Banking Madrid # 1

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2553-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2552 : กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2548-2552 : กรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2548-2552 : ประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2551 : ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จำกัด
2548-2551 : กรรมการรักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จำกัด
2548-2551 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด
กรรมการบริหาร The Institution of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)
2548 : รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (รับผิดชอบด้าน OTOP และการร่วมลงทุน)
2547 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
2545-2546 : ผู้อำนวยการฝ่ายร่วมลงทุน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
2543-ปัจจุบัน : อาจารย์บรรยายพิเศษ
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยบูรพา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

8. นายซิกมันต์ สตรอม กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master in Computer Science Finance/Administration, EDB Hoeyskolen, ประเทศนอร์เวย์

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค 59-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อะโกรและโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 58-ส.ค 59 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชิปปิ้งและโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2558-ก.ค. 59 : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา เอเยนต์ซีส์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2556-ปัจจุบัน :
2555-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน : กรรมการ Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers
2546-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2543-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี