คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17/2556
 • หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 4/2559
 • หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1/2560

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2561-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
2552-2554 : กรรมการและผู้ช่วยประธานกรรมการ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2558-ม.ค. 62 : กรรมการ บริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด
2555-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2561-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
2561-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
2561-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีทีเอ สุเอซ จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ส
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ มอริเชียส จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี เอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเซีย โค้ทติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -1 จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร วัน วัน ฟัน จำกัด
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -2 จำกัด
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอฟฟี่ แกลลอรี่ จำกัด
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2554-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เด้น จำกัด
2554-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมาน์เท่น ครีก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
2551-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2548-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ครัวเลควูด จำกัด
2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอ็คมี่ แค็มพ จำกัด
2541-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลควูด คันทรีคลับ จำกัด
2541-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
2553-2557 : กรรมการบริหาร บริษัท สินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรชายของนางสุวิมล มหากิจศิริ

2. นางสุวิมล มหากิจศิริ กรรมการ


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ กรอสมอนต์ จูเนียร์ คอลเลจ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

 • Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2550
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2526-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2545-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
2545-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เลควูด คันทรี่ คลับ จำกัด
2545-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ครัวเลควูด จำกัด
2535-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2532-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

มารดาของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

3. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2562-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2548-2553 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2556-ปัจจุบัน : กรรมการที่มิใช่เป็นกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2561-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีที เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส อินโดนีเซีย
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด
2559-2562 : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีทีเอ สุเอซ จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด
2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
2541-2547 : ประธาน หอการค้าฝรั่งเศส - ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

4. พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


คุณวุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2548
 • หลักสูตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
 • หลักสูตรตำรวจสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2548-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากรรมการ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2547-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
2550-2551 : ประธานกรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด
2550-2551 : ประธานกรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด
2550-2551 : ประธานกรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด
2549-2550 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2549-2550 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2543-2549 : กรรมการวินัยทางงบประมาณ และการคลัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2545-2546 : ผู้บัญชาการสำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2543-2545 : ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ฝ่ายสืบสวน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

5. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

 • ดุษฎีบัณฑิต (Operations Management and Finance) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Industrial and Systems Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Industrial and Manufacturing Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2561
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2562-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์, อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ็ม บี ที จำกัด
2544-2558 : หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไปและกลยุทธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545-2546 : ผู้อำนวยการบริหารโครงการ-ความร่วมมือกับ Michael E. Porter : การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)
2532-2543 : ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร Booz Allen & Hamilton, AT Kearney, Leading consulting firms located in Washington DC, USA.
2532-2540 : Adjunct Professor George Washington University, Washington DC, USA
2528-2532 : Adjunct Professor University of Texas, Austin, USA
2525-2532 : ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร Baxter-multinational consumer manufacturer, American Airlines-transportation firm, located in Illinois and Texas

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

6. นายรพี ม่วงนนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ


คุณวุฒิการศึกษา

 • MBA, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program รุ่นที่ 80/2549
 • Certified Management Consultant (CMC), Institute of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)
 • Capital market Academy Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 1)
 • Economic and Fiscal Management สถาบันพระปกเกล้า
 • Financial Executive Development Program - FINEX 15, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • ICO’s International Executive Training Program in Development Banking Madrid # 1

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2553-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2552 : กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2548-2552 : กรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2548-2552 : ประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2551 : ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จำกัด
2548-2551 : กรรมการรักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จำกัด
2548-2551 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จำกัด
กรรมการบริหาร The Institution of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)
2548 : รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (รับผิดชอบด้าน OTOP และการร่วมลงทุน)
2547 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
2545-2546 : ผู้อำนวยการฝ่ายร่วมลงทุน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
2543-ปัจจุบัน : อาจารย์บรรยายพิเศษ
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยบูรพา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

7. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขา Commerce (Honors), University of Delhi ประเทศอินเดีย
 • Fellow Chartered Accountant (FCA)

ประวัติการอบรม

 • Diploma Examination รุ่นที่ 49/2559
 • The Board’s Role in Mergers and Acquisition (M&A) รุ่นที่ 1/2554
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549
 • หลักสูตร TLCA CFO Professional Development ปี 2562
 • หลักสูตร Accounting for Financial Instruments สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 3/62

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2548-2554 : CFO and Acting Managing Director บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2559-ปัจจุบัน : กรรมการที่มิใช่เป็นกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
2554-2558 : Board’s Member, Executive Director & CFO Jindal Stainless Limited

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส คอมพานี แอลแอลซี
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด/td>
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีสเคป เซอร์เวย์ พีทีอี แอลทีดี
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟท์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2558-2559 : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์
2546-2548 : Finance Director Asia Dole Asia ประเทศฟิลิปปินส์
2545-2546 : Asia Regional Treasurer Dole Food Company ประเทศฮ่องกง
2541-2546 : Finance Director and Controller Dole Thailand Limited ประเทศไทย
2539-2541 : Finance Director Seagate Technology ประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

8. นายซิกมันต์ สตรอม กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master in Computer Science Finance/Administration, EDB Hoeyskolen, ประเทศนอร์เวย์

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อะโกรและโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558-2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชิปปิ้งและโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2558-2559 : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา เอเยนต์ซีส์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2555-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน : กรรมการ Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers
2552-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2543-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ The NORDIC Chamber of Commerce กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี