ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อบริษัท: บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน: 0107557000021
วันก่อตั้งบริษัท: 7 มิถุนายน 2556
วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด: 4 กุมภาพันธ์ 2557
ประเภทของธุรกิจ: ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน Baconco ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย Baconco ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม เคมีเพื่อการเกษตรและธุรกิจให้เช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนโดยการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (“PMTS”) โดย PMTS ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการ สนับสนุนธุรกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อ การเกษตรของ Baconco เป็นหลัก
ที่ตั้งสำนักงาน: 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 (0) 2250-0569
โทรสาร: +66 (0) 2657-1040
Website: www.pmthoresenasia.com
ทุนจดทะเบียน :
1,012,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว :
1,012,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย: 101,200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ: 10 บาท