คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายซิกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

  • Master in Computer Science Finance/Administration, EDB Hoeyskolen, ประเทศนอร์เวย์

ประวัติการอบรม

  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อะโกรและโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558-2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชิปปิ้งและโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2558-2559 : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา เอเยนต์ซีส์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2555-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน : กรรมการ Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers
2552-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2543-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ The NORDIC Chamber of Commerce กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

2. นายดิดิเย่ แป็งเกท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา

  • Bachelor Degree in Sales and Marketing, Chambres De Commerce Et D’Industrie, France

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2562-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2562-ปัจจุบัน : Commercial Director บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2560-2561 : Head of Sales &Marketing Africa and Middle East EuroChem Trading, Zug- Switzerland
2557-2560 : Commercial Director บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2554-2560 : Deputy General Director & Commercial Director บริษัท บาคองโค จำกัด
2551-2553 : Export Manager SDP Company Limited

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

3. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน


คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Emporia State University รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2561
  • Strategic Financial Leadership (SFLP) 2019

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2558-2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
2556-2558 : ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2555-2556 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท พี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2548-2555 : ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอดวานซ์ ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี