คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายซิกมันต์ สตรอม กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

  • Master in Computer Science Finance/Administration, EDB Hoeyskolen, ประเทศนอร์เวย์

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค 59-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อะโกรและโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 58-ส.ค 59 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชิปปิ้งและโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2558-ก.ค. 59 : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา เอเยนต์ซีส์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2556-ปัจจุบัน :
2555-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน : กรรมการ Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers
2546-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2543-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

2. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน


คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Emporia State University รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มิ.ย. 59-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 58-มิ.ย. 59 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 56-ก.พ. 58 : ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 55-เม.ย. 56 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท พี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
ก.พ. 48-ก.พ. 55 : ผู้อำนวยการฝ่าย บล. แอดวานซ์ จำกัด
พ.ค. 46-ม.ค. 48 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. IR Beautina
พ.ย. 43-เม.ย. 46 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บจก. Asia Capital Alliance

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี