สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

"บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า รวมถึงรักษาความไว้วางใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ เชื่อมั่น เป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์และความตั้งใจของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง "

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ อันเนื่องมาจากภาวะอุตสาหกรรมปุ๋ยโดยภาพรวมอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ปริมาณ อุปสงค์ของเกษตรกรในประเทศเวียดนามที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคุณภาพสูงลดน้อยลง ด้วยเหตุเพราะราคาสินค้าการเกษตรที่เป็นรายได้หลักของเกษตรกรปรับตัวลดลง และพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรจำนวนมากต่างก็ประสบกับปัญหาดินเค็ม ส่งผลให้เกษตรกรในประเทศเวียดนามส่วนใหญ่หันไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่มีคุณภาพด้อยลงและมีราคาที่ถูกกว่า แทนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป๋ยุ เคมีคุณภาพสูงของ บริษัทฯ นอกจากนี้ราคาของวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้อัตรากำไรของบริษัทฯ ลดน้อย

ลงอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะประสบกับ ภาวการณ์ที่อุตสาหกรรมปุ๋ยโดยรวมต่างไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ก็ยังคง ยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพในกระบวนการผลิตและรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และบริษัทฯ ยังเดินหน้าที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพของสายการผลิตต่างๆเพื่อให้ความสามารถในการทำ กำไรเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ กระบวนการผลิตในโรงงานของบาคองโคนั้นให้ความสำคัญและยึดหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นที่ตั้ง และบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและลดจำนวนอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด

ท่ามกลางปัจจัยลบและความยากลำบากในประกอบธุรกิจ หากแต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มียอดขายในประเทศเวียดนามจำนวน 1,867.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69 ของยอดขาย ทั้งหมด และมีปริมาณการส่งออกจำนวน 848.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 ของปริมาณการขายทั้งหมด โดยตลาดส่งออกส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ แอฟริกาตะวันออกและประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจให้บริการจัดการพื้นที่โรงงานนั้น ความต้องการใช้บริการคลังสินค้าที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในปัจจุบันบาคองโคมีพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าที่เปิดให้บริการทั้งหมดจำนวน 66,420 ตารางเมตร ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมานั้นมีรายได้จำนวน 2,779.2 ล้านบาท และกำไรสุทธิ จำนวน 37.7 ล้านบาท

นอกจากนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะมุ่งมั่นสร้างการเติบโตของธุรกิจแต่บริษัทฯ ไม่เคยละเลยที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารของ บาคองโคซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศเวียดนาม รวมทั้งบาคองโคยังสามารถรักษาระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายใต้กระบวนการบริหารเชิงสิ่งแวดล้อม ทำให้บาคองโคสามารถรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สูงกว่า และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่กันไปด้วย โดยในปี 2561 บาคองโคได้ให้ทุนเพื่อสนับสนุนมูลนิธิ Football for All in Vietnam เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลให้แก่เยาวชนในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บาคองโคให้การสนับสนุน มาโดยตลอด อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้บริจาคเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนในจังหวัด Tra Vinh สำหรับปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วย บริษัทฯ มั่นใจว่านอกจากจะเป็นการตอบแทนสังคมโดยการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสแล้วยังเป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้กับพนักงาน ทุกคน และเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการแบ่งปันแก่ผู้อื่นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงรักษาความไว้วางใจ ของลูกค้า โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์และความตั้งใจของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา


นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ประธานกรรมการ

นายซิกมันต์ สตรอม
กรรมการผู้จัดการ