สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

"บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า รวมถึงรักษาความไว้วางใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์และความตั้งใจของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง"

พัฒนาการและการดำเนินงานที่ สำคัญในปี 2560

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประสบความสำเร็จ ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2558 โดยบริษัทฯ เป็น หลักทรัพย์ลำดับที่สองของประเทศไทยที่เข้า จดทะเบียนในรูปแบบ Holding Company ที่มีธุรกิจหลักในต่างประเทศ โดยมีบริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”) เป็นบริษัท แกนที่ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตปุ๋ยเคมีและ ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรในประเทศ เวียดนาม

ปี 2560 ที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ สามารถรักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเอา ไว้ได้ ถึงแม้จะประสบกับความท้าทายจาก สถานะของเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ แต่ถึงแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทาย ดังกล่าวในปีที่ผ่านมาปริมาณการขายใน ประเทศเวียดนามของบริษัทฯ เติบโตเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 6 และบริษัทฯ ยังคงมีผลการ ดำเนินงานอันเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายได้ จำนวน 2,876.9 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 191.8 ล้านบาท

ในเดือนสิงหาคม 2560 รัฐบาลเวียดนามได้ ดำเนินการปรับเพิ่มอัตราภาษีสำหรับ DAP และ MAP ที่มีการนำเข้าประเทศเวียดนามเป็นเวลา ชั่วคราว จึงส่งผลให้ราคาของ DAP และ MAP ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม บาคองโค ได้ดำเนินการนำเข้า DAP ในปริมาณ ที่เพียงพอต่อกระบวนการผลิตเอาไว้แล้ว ล่วงหน้า ดังนั้น ผลกระทบจากราคาของวัตถุดิบ ที่เพิ่มสูงขึ้นจึงมีไม่มากนัก นอกจากนี้ อุปสงค์ ปุ๋ยของประเทศฟิลิปปินส์ในปี 2560 มีปริมาณ ที่ลดลงจากปี 2559

สำหรับธุรกิจพื้นที่โรงงานให้เช่านั้น ความ ต้องการใช้บริการคลังสินค้าที่มีคุณภาพในระดับ มาตรฐานสากลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 4 พื้นที่โรงงานให้เช่าส่วนขยาย ของบาคองโคได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ดังนั้น ในปัจจุบันบาคองโคมีพื้นที่โรงงานให้เช่า เพื่อเก็บสินค้าที่ให้บริการทั้งหมดจำนวน 66,420 ตารางเมตร และพื้นที่โรงงานให้เช่า ทั้งหมดถูกเช่าจนเต็มพื้นที่

แนวโน้มและทิศทางธุรกิจ ปี 2561

สำหรับในปี 2561 จากรายงานของ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ ปุ๋ยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 194.4 ล้านตัน ใน ขณะเดียวกันนั้น International Fertilizer Association (IFA) ก็คาดการณ์ว่าภายในอีก 5 ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีทั่วโลกจะมี อัตราการเติบโตในระดับปานกลาง โดยมี ภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และลาติน อเมริกาเป็นภูมิภาคหลักที่มีความต้องการใช้ปุ๋ย มากถึง 3 ใน 4 ส่วนจากอัตราการเติบโตดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมองว่าตลาดที่จะเติบโตเร็วที่สุด ประกอบไปด้วยภูมิภาคแอฟริกา ยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง

จากแนวโน้มดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่น ในศักยภาพของการเติบโตในธุรกิจเคมีเพื่อ การเกษตรและธุรกิจให้เช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บ สินค้า โดยยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้ กลยุทธ์หลัก อันประกอบด้วย การขยายช่อง ทางการจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุม, การนำ เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่, การหาพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการรุก เปิดตลาดใหม่และการขยายการส่งออก

มุ่งมั่นแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคม

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีพันธกิจในการสร้างการ เติบโตของธุรกิจ แต่บริษัทฯ ไม่เคยละเลยที่ จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารของ บาคองโคซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประหยัดพลังงาน และให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐใน ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ บาคองโค ยังสามารถรักษาระดับประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานภายใต้กระบวนการบริหารเชิงสิ่ง แวดล้อม ทำให้บาคองโคสามารถรักษา มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สูงกว่า และเป็นไปตาม กฎระเบียบข้อบังคับของโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศเวียดนามอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่ กันไปด้วย โดยในปี 2560 บาคองโค เป็น ผู้สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ยากจนในจังหวัด Tay Ninh สำหรับปรับปรุง ที่อยู่อาศัย จำนวน 10 หลังคาเรือน บริษัทฯ มั่นใจว่า นอกจากจะเป็นการตอบแทนสังคมโดย การให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นการ สร้างเสริมกำลังใจให้กับพนักงานทุกคน อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการ แบ่งปันแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา บุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า รวมถึงรักษาความไว้วางใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ และความตั้งใจของคณะผู้บริหารและพนักงาน ทุกคน จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่าง มั่นคง ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา


นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ประธานกรรมการ

นายซิกมันต์ สตรอม
กรรมการผู้จัดการ