สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

"บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า รวมถึงรักษาความไว้วางใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ เชื่อมั่น เป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์และความตั้งใจของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง "

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทาย เนื่องด้วยภาวะตลาดปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทว่าภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ ก็ยังสามารถเพิ่มปริมาณการขายในประเทศเวียดนามได้โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงฤดูเพาะปลูกหลักอันเป็นผลมาจากการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมาปริมาณการขายในประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหรือมีจำนวนทั้งหมด 142,866 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณการขายทั้งหมดและสำหรับตลาดส่งออกนั้นบริษัทฯ มุ่งเน้นการจำหน่ายไปยังประเทศในแถบแอฟริกามากขึ้น โดยมียอดการส่งออกเป็นจำนวน 46,962 ตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของ ปริมาณการขายทั้งหมด

นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจให้บริการจัดการ พื้นที่โรงงานนั้นความต้องการใช้บริการคลังสินค้าที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน บาคองโคมีพื้นที่โรงงานให้เช่าเพื่อเก็บสินค้าที่เปิดให้บริการทั้งหมดจำนวน 66,420 ตารางเมตรและได้รับการเช่าจากลูกค้าจนเต็มพื้นที่ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมานั้นมีรายได้รวมจำนวน 2,885 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 44.1 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไม่เคยละเลยที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหาร ของบาคองโคซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการประหยัดพลังงานและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศเวียดนาม รวมทั้งบาคองโคยังสามารถรักษาระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายใต้กระบวนการบริหารเชิงสิ่งแวดล้อม ทำให้บาคองโคสามารถรักษามาตรฐาน สิ่งแวดล้อมที่สูงกว่า และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่กันไปด้วย โดยบาคองโคได้ให้ทุนเพื่อสนับสนุนมูลนิธิ Football for All in Vietnam เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลให้แก่เยาวชนในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บาคองโคให้การสนับสนุนมาโดยตลอด บริษัทฯ มั่นใจว่านอกจากจะเป็นการตอบแทนสังคมโดยการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสแล้วยังเป็นการสร้างเสริม กำลังใจให้กับพนักงานทุกคนและเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการแบ่งปันแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงรักษาความไว้วางใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์และความตั้งใจของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงสุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา


นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ประธานกรรมการ

นายซิกมันต์ สตรอม
กรรมการผู้จัดการ