ราคาหลักทรัพย์

PMTA

ปรับปรุงล่าสุด: 19 ม.ค. 2564 16:37:09
ราคาล่าสุด

9.90 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.05 (0.51%)

ปริมาณ (หุ้น)

2,500

มูลค่า

24,750

ข้อมูลบริษัท เพิ่มเติม

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “PMTA”
เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TTA” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
1,000,000 บาท

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2560
ขนาดไฟล์: 4.25 MB.