ราคาหลักทรัพย์

PMTA

ปรับปรุงล่าสุด: 14 พ.ค. 2564 14:35:06
ราคาล่าสุด

12.00 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.60 (-4.76%)

ปริมาณ (หุ้น)

49,000

มูลค่า

593,180

ข้อมูลบริษัท เพิ่มเติม

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “PMTA”
เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TTA” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
1,000,000 บาท