ราคาหลักทรัพย์

PMTA

ปรับปรุงล่าสุด: 23 ก.ค. 2564 14:53:18
ราคาล่าสุด

11.50 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ปริมาณ (หุ้น)

1,000

มูลค่า

11,500

ข้อมูลบริษัท เพิ่มเติม

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “PMTA”
เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TTA” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
1,000,000 บาท