ราคาหลักทรัพย์

PMTA

ปรับปรุงล่าสุด: 18 ก.ย. 2563 16:35:58
ราคาล่าสุด

9.00 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ปริมาณ (หุ้น)

-

มูลค่า

0

ข้อมูลบริษัท เพิ่มเติม

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “PMTA”
เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TTA” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
1,000,000 บาท

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2560
ขนาดไฟล์: 4.25 MB.