ราคาหลักทรัพย์

PMTA

ปรับปรุงล่าสุด: 20 พ.ย. 2562 16:38:19
ราคาล่าสุด

6.80 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.20 (-2.86%)

ปริมาณ (หุ้น)

42,700

มูลค่า

291,250

ข้อมูลบริษัท เพิ่มเติม

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “PMTA”
เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TTA” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
1,000,000 บาท

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2560
ขนาดไฟล์: 4.25 MB.