ราคาหลักทรัพย์

PMTA

ปรับปรุงล่าสุด: 18 ม.ค. 2562 16:39:41
ราคาล่าสุด

11.80 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.70 (6.31%)

ปริมาณ (หุ้น)

2,200

มูลค่า

25,480

ข้อมูลบริษัท เพิ่มเติม

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “PMTA”
เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TTA” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
1,000,000 บาท

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2560
ขนาดไฟล์: 4.25 MB.